Bijscholingsdagen

Bijscholingsdagen in kader van herregistratie

In het najaar van 2019 zullen de volgende thema’s behandeld worden:


26 september 2019 – Werken in besloten ruimten

Docent: drs. ing Cees Muusse

Docent (MVK en HVK) en auteur Cees Muusse neemt u mee naar een indringend praktijkverhaal om vervolgens de volgende items de revue te laten passeren:

 • Wat is een besloten ruimte?
 • Een analyse van de risico’s. Wat zijn de risico’s?
 • Wat zegt het Arbobesluit? Overige wetgeving.
 • Wat zijn de voorbereidende werkzaamheden en
 • Hoe gaan we vervolgens te werk in een besloten ruimte?

Locatie, tijd, kosten
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel
Tijd: 14.00 uur – 20.30 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


17 oktober 2019 – ISO-norm 45001

Docent: Wilfred Janssen HVK, lid Normcommissie ISO 45001 bij de NEN.

De nieuwe ISO-norm 45001 over veilig en gezond werken en de opvolger van de OHSAS 18001. Het accent ligt op de cultuur van de organisatie/stakeholders en de voornaamste harde criteria. Aan de hand van casuïstiek volgt u de nieuwe route door de norm. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de body of knowledge, de implementatie van dit nieuwe zorgsysteem en de consequenties van nieuwe accenten voor uw bedrijf.

Locatie, tijd, kosten
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel
Tijd: 14.00 uur – 20.30 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


31 oktober 2019 – Risico’s herkennen en toezicht

Docent: Siep Slager (HVK)

A. Risico’s herkennen

 • Voorbereiding op de cursusdag: cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties. Zo nodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.
 • Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zo nodig de aandacht nog leggen op de principes:
  o ARM: activiteit – risico – maatregelen.
  o RITS: risico – informatie – toezicht – analyse (complimenteren en corrigeren).

B. Toezicht
Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers.
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

C. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • In zie ……………………………
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden).

Locatie, tijd, kosten
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel
Tijd: 14.00 uur – 20.30 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


6 november 2019 – Operationele arbeidshygiëne

Docent: Peter Tijssen, arbeidshygiënist (RAH).

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet
Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen

 • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
 • chemicaliën / gevaarlijke stiffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
 • biologische agentia;
 • schadelijk geluid en trillingen;
 • binnenklimaat;
 • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
 • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
 • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
 • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

Locatie, tijd, kosten
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel
Tijd: 14.00 uur – 20.30 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


20 november 2019 – Risicobeheersing ADM

De Operationeel veiligheidskundige heeft als belangrijke taken: het gevraagd en ongevraagd adviseren aan directie, management en leidinggevende rond veiligheidsmaatregelen en het implementeren van het VG beleid. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: Arbo, arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, PBM’s, gevaarlijke stoffen, Brand- en explosiegevaar, milieu, gezondheidsrisico’s en veiligheidsbevorderende maatregelen zoals werkvergunningen, TRA, LMRA etc. Doorgaans krijgen alcohol, drugs en medicijnen en de risico’s die deze vormen voor de werkveiligheid niet de juiste aandacht.

De module Risicobeheersing ADM is er op gericht dit hiaat te dichten. De module is bedoeld voor de operationeel veiligheidskundige. Het ondersteunt de operationeel veiligheidskundige in het herkennen van medewerkers die onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen. In de module wordt verder ingegaan op de verschillende middelen (ADM), vorm, uiterlijke kenmerken en effecten en vervolgens wordt aandacht besteed aan (bedrijfsspecifieke) risico’s. Kernuitkomst van de module is kennis over waar beleid(smaatregelen) tegen de risico’s van alcohol, drugs en medicijnen uit moet bestaan. Na de cursus kan de deelnemer praktische voorstellen doen om de risico’s van ADM op de werkvloer tegen te gaan.

Een cursus en/of module van Trafieq is altijd doelgericht. De trainer houdt daarbij de leerdoelen die te behalen als uitgangspunt. Hiertoe gebruiken we de inzichten uit de z.g.n. “Intervention mapping”; de volgorde van de te behalen eindtermen kennen een zekere hiërarchie. Het behalen van een leerdoel is een voorwaarde om het volgende (hogere) leerdoel te kunnen behalen.

Leerdoelen
Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

 • vertellen welke groepen middelen er zijn;
 • vertellen wat veel voorkomende middelen zijn en onder welke groep middelen ze vallen;
 • vertellen wat de effecten zijn van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • vertellen wat de risico’s zijn van de verschillende veel voorkomendemiddelen per middelengroep;
 • vertellen wat de risico’s zijn voor de uitvoering van werkzaamheden van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • vertellen wat de uiterlijke kenmerken zijn van van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • herkennen aan gedrag en uiterlijke kenmerken van welk middel een gebruiker mogelijk onder invloed is;
 • uiteenzetten waarom een leidinggevende ook bij twijfel handelt zoals in een situatie waarbij zeker is dat iemand onder invloed is van middelen;
 • vertellen hoe een compleet ADM beleid is opgebouwd;
 • uitleggen waar de privacywetgeving van invloed is op het te voeren ADM beleid;
 • uitleggen waarom voorlichting een belangrijke stap is binnen maatregelen om de risico’s van ADM op de werkvloer tegen te gaan;
 • Voorstellen doen om op de werkvloer de risico’s rond ADM tegen te gaan.

Locatie, tijd, kosten
Locatie: Van der Valk Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tijd: 14.00 uur – 20.45 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


3 december 2019 – TRA / LMRA en V&G-plan

Docent: Herman Herrebout/MVK/HVK Vervaet Machinery, Biervliet en docent MVK

Een inhoudelijke bijeenkomst over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

Inhoud
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beleidsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Locatie, tijd, kosten
Locatie: kantoor Gelling Publishing, Nieuwerkerk aan den IJssel
Tijd: 14.00 uur – 20.30 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


10 december 2019 – Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Docent: de heer ing. Pieter de Boer – HVK (Aboma)

Inhoud
Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Deze richtlijn wordt in 2020 van kracht.

INHOUD DAG
– Status van de Bouw- en Slooprichtlijn
– De bouwveiligheidszone nader bekeken
– Casus bouw en civiel – verschil huidige en nieuwe situatie
– Rol opdrachtgever versus aannemer
– Hoe verhoudt de richtlijn zich tot V&G- en BLVC-plannen?
– De relatie tussen de Richtlijn en de Arbowet

Locatie, tijd, kosten
Locatie: Kantoor Gelling Publishing te Nieuwerkerk aan den IJssel
Tijd: 14.00 uur – 20.30 uur, inclusief een werkdiner.
Kosten: € 395,00 excl. BTW. incl. herregistratie bij Hobéon.

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers.
Geregistreerde OVK’ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Naar aanmeldformulier


Aanmeldformulier

Deelnemer informatie


Bedrijfsinformatie